Algemene Voorwaarden Beauty Salomon Schoonheidssalon

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, product en transactie tussen Beauty Salomon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

Beauty Salomon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty Salomon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Salomon de aanbetaling van 30% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Bij het niet komen opdagen van de afspraak mag Beauty Salomon 50% van de afgesproken behandeling in rekening brengen. Annuleren van afspraken kan telefonisch of via een whatsapp bericht op het nummer 06-33049095 (voicemail inspreken mag ook) via de mail naar info@beauty-salomon.nl of via annuleringsknop in de bevestigingsmail binnen 24 uur. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty Salomon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Beauty Salomon de afspraak annuleren en 30% van de afgesproken behandeling berekenen. Beauty Salomon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Beauty Salomon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via een betaalverzoek te voldoen. Na een gemiste afspraak volgt een factuur. Er zal een factuur verzonden worden welke uiterlijk binnen 30 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betaling termijn overschreven wordt volgt een 1ste herinnering, met bijkomende administratie kosten. Als de 1ste herinnering nog niet betaald is zal een 2e herinnering volgen, met wederom extra administratie kosten. Mocht de cliënt dan alsnog in gebreke blijven, dan zal Beauty Salomon de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de cliënt.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Salomon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Salomon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

9. Beschadiging & diefstal

Beauty Salomon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty Salomon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Salomon. Beauty Salomon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Salomon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty Salomon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Salomon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Salomon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Beauty Salomon is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Beauty Salomon. Beauty Salomon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Beauty Salomon betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Beauty Salomon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd. 


 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram